Generelle Betingelser

Generelle Betingelser

Generelle Betingelser
Vilholdt Rejser ApS

Tilmelding:
Bestilling af rejse kan finde sted ved telefonisk eller personlig henvendelse til Vilholdt Rejser ApS. Det er vigtigt at navne på deltagere oplyses korrekt, som anført i passet.

Aftalen er bindende når depositum eller den af bureauet fastsatte betaling er rettidigt modtaget.

Ved indbetaling forudsættes kunden at bekræfte at have accepteret de i prislisten/tilbuddet eller eventuel aftalebekræftelse oplyste vilkår for rejsen.

Rejsens pris:
Rejsens pris omfatter de i prislisten/tilbuddet eller eventuel aftalebekræftelse, nævnte ydelser, der er indeholdt i rejseprisen.

Depositum:
Som hovedregel opkræves depositum 1/3 del af rejsens pris ved bestilling af vore pakkerejser. Ofte kræver flyselskaberne hurtig udstedelse og afregning af flybilletterne og Vilholdt Rejser ApS vil derfor opkræve vederlag for flybilletterne samtidig med depositum.

Hvis Vilholdt Rejser ApS partnere/leverandører har særskilte retningslinjer mht. betaling for bestilte ydelser vil Vilholdt Rejser ApS oplyse dette ved bestilling af rejsen.

Det betalte depositum modregnes slutbeløbet. Såfremt depositumbeløbet overstiger halvdelen af den samlede pakkerejsepris, opkræves det fulde beløb.

Slutindbetaling:
Slutindbetaling skal ske 6 uger før afrejse – opkrævning fremsendes.

HUSK at oplyse navn, afrejsedato samt destination ved betaling.

Overdragelse:
Overdragelse af rejse til en anden person er pga. de af os benyttede restriktive flybilletter, ikke tilrådeligt, fordi hele billetprisen vil være fortabt. Vi henviser derfor til de almindelige afbestillingsregler for rejsen.

Afbestilling:
Rejsen kan ændres omkostningsfrit indtil depositum og/eller slutbetaling er modtaget. Efter indbetaling af depositum og/eller slutbetaling er aftalen bindende.

For afbestilling af pakkerejser (fly samt anden turistmæssig ydelse) er de generelle annulleringsregler følgende:

Annulleres mere end 60 dage før afrejse, er annulleringsgebyr svarende til det indbetalte depositum. Annulleres fra 60 til 30 dage før afrejsen er gebyret 50%, og annulleres mindre end 30 dage før afrejse er gebyret 100%. Disse gebyrer opkræves med mindre andet er anført på ordrebekræftelsen. Indgår køb af billetter til fx teater, koncerter, sportsbegivenheder og lignende, er disse ikke refundbare. Fraråder Udenrigsministeriet rejse til et rejsemål kan rejsen frit annulleres jf. pakkerejseloven. Se udenrigsministeriets hjemmeside: www.um.dk

Det anbefales at tegne en afbestillingsforsikring til 7% af rejsens pris pr. person, der dækker afbestilling i tilfælde af akut opstået lægedokumenteret sygdom, dødsfald eller ulykkestilfælde hos rejsedeltageren selv, rejseledsager, ægtefælle, børn eller forældre før afrejse – Læs mere under punktet “Forsikring”.

I tilfælde af pludselig opståede uroligheder på rejsemålet kan kunden indenfor 14 dage før afrejse frit afbestille sin rejse. Forudsætningen herfor er dog, at man fra offentlig myndighed, såsom Udenrigsministeriet eller Sundhedsmyndighederne, har frarådet rejser til det pågældende område.

Ændring:
Med mindre andet er anført gælder følgende: Ved ændring af rejse mere end 28 dage før afrejse opkræves et gebyr på DKr. 900,- pr. person. Senere ændringer betragtes som afbestilling og nybestilling.

Prisændringer:
Alle priser er baseret på de gældende tariffer og valutakurser, den dato tilbuddet/fakturaen er dateret, hvorfor der tages forbehold for eventuelle ændringer i transportomkostninger, lufthavnsafgifter, valutakurser, skatter, gebyrer, afgifter eller lignende.

En forhøjelse skal varsles snarest muligt og mindst 14 dage før afrejse og må ikke overstige 10% af den averterede pris. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt, kan deltageren omkostningsfrit afbestille rejsen.

Sker der ændringer i nedadgående retning i de ovennævnte forhold indenfor 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse, med mindre der er tale om indenlandske skatter eller afgifter der fjernes eller nedsættes, således at besparelsen overstiger DKr. 100,- pr. person.

Arrangørens ansvar:
Vilholdt Rejesr ApS er i medfør af pakkerejseloven ansvarlig for at gennemføre rejsen i henhold til aftalebekræftelsen.

Vilholdt Rejser ApS er dog ansvarsfri for mangler, ændringer og/eller aflysninger pga. force majeure eller force majeure lignende hændelser, dvs. hændelser som arrangøren ved aftalens indgåelse ikke har haft mulighed for at forudse, afbøde eller afværge.

Forsikring:
Ferien kan hurtigt blive rigtig dyr, hvis ikke du har tegnet en forsikring, og der opstår sygdom eller skade på din rejse, eller hvis det sker inden afrejse, og du er nødt til at aflyse rejsen.

Da det gule sygesikringskort ikke dækker for skader sket under rejser udenfor Europa, anbefaler vi på det kraftigste, at De tjekker deres forsikringer inden bestilling af rejsen. Du kan være dækket via din indboforsikring, kreditkort eller lignende. Husk på, at der kan være stor forskel på forsikringsdækningen, så det er vigtigt at sikre, at forsikringen dækker netop din rejse.

Hvis det viser sig, at du ikke er forsikret tilstrækkeligt, så opfordrer vi til, at du tegner en rejseforsikring med højeste dækning. En rejseforsikring dækker blandt andet også sygdoms- og hjemtransportomkostninger. Tegnes forsikringen ikke, er den rejsende selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse m.v. undervejs.

Har du brug for at tegne en forsikring, har vi hos Vilholdt Rejser et samarbejde med Gouda. De er specialister i rejseforsikring og tilbyder både Afbestillingsforsikring og Rejseforsikring, som du kan læse mere om herunder.

Afbestillingsforsikring:

Med Goudas Afbestillingsforsikring er du dækket, hvis du er nødsaget til at aflyse din rejse pga. egen eller rejseledsagers sygdom eller tilskadekomst. Dette gælder også ved sygdom hos ikke-medrejsende nærmeste pårørende. Den dækker også, hvis afbestillingen skyldes skilsmisse, opsigelse fra arbejde, en rykket eksamen med mere. Bemærk, at en afbestillingsforsikring skal købes samme dag, som du bestiller din rejse eller senest ved indbetaling af depositum.

Du kan beregne din pris og købe din afbestillingsforsikring her: Beregn min afbestillingsforsikring.

Læs mere om Goudas afbestillingsforsikring her: Goudas Afbestillingsforsikring.

Rejseforsikring:

Gouda tilbyder to typer rejseforsikringer. En løbende årsrejseforsikring, der dækker rene ferierejser af op til 30 dages varighed pr. tur, eller en enkeltrejseforsikring, der dækker den ene rejse og kan benyttes ved både ferie- og erhvervsrejser. Ved begge forsikringer kan du tilvælge supplerende dækninger, herunder en afbestillingsforsikring.

Du kan beregne din pris og købe din rejseforsikring her: Beregn min rejseforsikring.

Du kan læse mere om Årsrejseforsikringen her: Goudas Årsrejseforsikring.

Enkeltrejseforsikringen er delt op i tre aldersgrupper, som du kan læse om her: Under 35 år, 35-70 år, Over 70 år.

Kundens forpligtelser:
Kunden er forpligtet til:

– at sørge for ved bestilling at opgive korrekt navn i fuldstændig overensstemmelse med navn i pas. Grundet en skærpet politik fra luftfartsselskabernes side kan det ikke garanteres, at det opgivne navn kan rettes. Skulle det være muligt, må der påregnes et gebyr. Gebyret er afhængig af billettype/luftfartsselskab – dog minimum DKK. 300,-

– at sørge for gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer.

– at møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder og tidspunkter for ud- og hjemrejsen og i øvrigt rette sig efter ordensbestemmelser, som gælder for hoteller, transportmidler osv.

– at optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre til, at den rejsende af arrangøren eller dennes repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i rejsen.

– at overholde de af arrangøren angivne regler for genbekræftelse af ruteflyvninger, der indgår i individuelle rejser og pakkerejser uden rejselederassistance.

Undladelse af bekræftelse (RECONFIRMATION) betyder, at de i transporten deltagende luftfartsselskaber har ret til at disponere over de resterende pladser til anden side.

Kunden kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav mod hverken arrangør, formidler eller luftfartsselskab for de følgevirkninger, den manglende overholdelse af genbekræftelsen medfører.

Enkelte luftfartsselskaber kræver ikke genbekræftelse, når dette er tilfældet vil det fremgå af afrejseinformationen.

– at holde sig underrettet om hjemrejsetidspunkter i tilfælde af, at man har booket en rundrejse på egen hånd eller af andre grunde har fjernet sig fra sin rejsegruppe, ved 24 timer før det i rejseplanen angivne tidspunkt at tage kontakt med arrangørens i rejseplan opgivne repræsentant på den angivne adresse og/eller telefon eller faxnummer.

– at ved bestilling oplyse om evt. fremmed statsborgerskab, så Vilholdt Rejser kan give fornøden vejledning.

Udelades sådanne oplysninger, og sker der eventuelt afvisning ved grænsen, fordi de nødvendige indrejsekrav ikke er opfyldt, kan der ikke gøres krav gældende overfor arrangør / Vilholdt Rejser ApS.

Pladsreservation på bussen:
Alle pladser i bussen er tilgængelige efter først-til-mølle-princippet hver dag. Der er dog mulighed for at reservere en fast plads på din rejse mod et gebyr på 250 kr. pr. person.

For at reservere en plads skal du sende os en e-mail eller ringe til vores kontor. Du vil herefter modtage en faktura for bestillingen.

Uudnyttede ydelser:
Uudnyttede ydelser refunderes ikke.

Reklamation:
Klager over mangler ved rejsen skal meddeles indenfor rimelig tid efter at manglen er konstateret, så Vilholdt Rejser har mulighed for straks at afhjælpe manglen. Krav angående mangler som ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være Vilholdt Rejser ApS i hænde indenfor rimelig tid efter rejsens afslutning.

Kan reklamationer ikke løses til kundens tilfredshed kan denne indbringe klagen for Rejseankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. Værnetingsregler og lovvalg:

Værneting: Sø- og Handelsretten, København.

Ethvert krav mod Vilholdt Rejser skal afgøres efter dansk ret.

Vilholdt Rejser ApS er medlem af Rejsegarantifonden (nr. 2610).

 

Vilholdt Rejser ApS

Gunnar Clausens Vej 68
8260 Viby J
Denmark

CVR nr 36965118

Telefon: 70604477

Website: www.vilholdt.dk

Information: info@vilholdt.dk